Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej

Taxi-szkolenia

   Przejdź do mapy z miastami

Firma Tele-Van organizuje szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką osobową na podstawie:

art. 6  ust. 3a  Ustawy o transporcie drogowym  z dnia  6 września 2001 r. 

Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana art. 6, w którym pozostawiono Radom Gmin liczących powyżej 100 000 mieszkańców prawo podjęcia uchwały wprowadzającej obowiazek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem.

Komisja egzaminacyjna potwierdza znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

W gminach poniżej 100 000 mieszkańców zwolniono z obowiązku ukończenia szkoleń i zdawania egzaminów przez przedsiębiorców ubiegających się o licencję taksówkową.

Rada Gminy w drodze uchwały określi:

1. Częstotliwość egzaminów, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin.

3. Sposób powoływania komisji egzaminacyjnej,  jej skład, tryb pracy oraz wysokość  

    wynagrodzenia za pracę w komisji.

4. Sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymaganej na egzaminie, na podstawie

    którego  komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne.

5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6. Wysokość opłat za szkolenie i egzamin uwzględniając koszty szkolenia i

   egzaminowania  oraz to, że łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty

   przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

  przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

  Statystycznego.

   
  
Firma Tele-Van jest zarejestrowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych  pod numerem  2.22/00093//2011 
 
Prowadzimy szkolenie  internetowe w tzw. e-learningu, którego koszt wynosi tylko 125 zł. brutto.

Możecie Państwo korzystać z naszych materiałów przez 24 godziny na terenie całego kraju.

Aby sprawdzić, w którym mieście obowiązują szkolenia i egzaminy prosimy kliknąć w czerwony link "przejdź do mapy z miastami". Po otworzeniu się mapy Polski, proszę wybrać interesujące Państwa miasto, gdzie znajdują się informacje, co należy zrobić, aby uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie taksówki osobowej.

Poniżej mapy znajduje się wykaz największych 66 miast w Polsce.

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone miasta, w których wprowadzono obowiązek ukończenia szkoleń i zdawania egzaminów.

Kolorem zielonym zostały zaznaczone miasta, w których nie ma obowiazku ukończenia szkoleń i zdawania egzaminów.


 
Aby  otrzymać
ZAŚWIADCZENIE o odbytym szkoleniu należy:

-  wypełnić formularz zgłoszeniowy,
-  zapoznać się z regulaminem "taxi-szkolenia" i dokonać jego akceptacji,
-  zapoznać się z pełnym materiałem dydaktycznym przewidzianym w programie szkolenia,
-  dokonać płatności za szkolenie na wskazane przez firmę Tele-Van konto bankowe,

Po otrzymaniu wpłaty firma Tele-Van wystawi ZAŚWIADCZENIE i wraz z fakturą prześle na adres podany przez uczestnika szkolenia.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji w godz. 09,00-17,00 w dni powszednie.

W każdej sprawie związanej z materiałem dydaktycznym oraz funkcjonowaniem strony internetowej mogą Państwo kontaktować się z naszym biurem telefonicznie w godzinach urzędowania  lub za pomocą poczty elektronicznej przez całą dobę.

Przepisy, z których będziemy korzystać podczas szkolenia:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. ( tekst jednolity )

3.
Ustawa o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r ( tekst jednolity )

4. Ustawa o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

5. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( tekst jednolity )

6.
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie programu szkolenia, wzoru
zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozów drogowych oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatów zawodowych.

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity )

12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów siaganych przez osoby fizyczne.

14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunkom ich stosowania.

16. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

18. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.

20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Dane teleadresowe

Firma Tele-Van
www.taxiszkolenia.pl

81-472 Gdynia, ul. Legionów 119/C/14
tel. 48 505-10-99-88
adres e-mail: biuro@taxiszkolenia.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane