Uchwała Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką 

Na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1265[1]) ), art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 594[2]) ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172[3]) ) w związku z § 128 ust. 1 i 2 oraz § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Kielce oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie transportu drogowego taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy oraz kierowcę przez niego zatrudnionego. 

2. Obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które w latach 2002-2013 uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały. 

§ 2. 

1. Ustala się program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką w załączniku nr 1 do uchwały . 

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

Opłata za szkolenie wynosi 420 zł od osoby, a za egzamin 280 zł od osoby. 

§ 4. 

1. Egzamin kończący szkolenie polega na sprawdzeniu przygotowania osoby, która ukończyła szkolenie do należytego wykonywania przewozu osób taksówką. 

2. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje: 

1) położenie ulic, placów i osiedli mieszkaniowych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Kielce; 

2) usytuowanie zabytków, muzeów, szpitali, urzędów administracji rządowej i samorządowej, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej; 

3) znajomość przepisów prawa miejscowego związanych z wykonywaniem przewozu osób taksówkami. 

3. Sprawdzanie zakresu wiedzy zdobytej podczas szkolenia odbywa się w formie egzaminu ustnego. 

§ 5. 

1. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, w skład której wchodzi do 5-ciu osób, w tym przewodniczący i jego zastępca powołanych przez Prezydenta Miasta Kielce spośród pracowników Urzędu Miasta Kielce stosownym zarządzeniem. 

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej Prezydent Miasta Kielce może powołać także: 

1) przedstawiciela Świętokrzyskiego Zrzeszenia Transportu i Usług, 

2) przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

3. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, poza godzinami pracy urzędu. 

4. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej członkom komisji przysługuje wynagrodzenie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 


Tomasz Bogucki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.) rada gminy liczącej powyżej 100.000 mieszkańców może wprowadzić, w drodze uchwały obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. W przypadku wprowadzenia powyższego obowiązku, rada gminy określa, w drodze uchwały:  

1) częstotliwość egzaminów, nie rzadziej jednak niż raz w roku;  

2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;  

3) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład, tryb pracy oraz wysokość wynagrodzenia za pracę w komisji;  

4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;  

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;  

6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 

Zmiana przepisów w tym zakresie została wprowadzona art. 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.  

Dotychczas w latach 2002-2013, wymagania, które są przedmiotem niniejszej uchwały obowiązywały niezależnie od liczby mieszkańców gminy – wszystkich przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy osób taksówkami oraz kierowców przez nich zatrudnionych.           Szkolenia i egzaminy są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12, poz. 118), które określa program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, składniki kosztów szkolenia i egzaminowania oraz wysokość opłat z tego tytułu wynikających, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.               

W latach realizacji zadań wynikających z obecnie obowiązujących przepisów, członkowie Komisji Egzaminacyjnej nabyli doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, dlatego też niniejszy projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie egzaminów przez Komisję Egzaminacyjną powołaną spośród pracowników Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej, analogicznie do obecnie funkcjonującego rozwiązania. Także dotychczas określone wewnętrzne przepisy regulujące kwestie zasad i sposobu egzaminowania sprawdziły się w praktyce i dlatego proponowany Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej został opracowany na bazie dotychczas obowiązującego.               

Wysokość opłat za uczestnictwo w szkoleniu i egzamin skalkulowano biorąc pod uwagę opłaty obowiązujące w bieżącym roku i przewidywaną inflację za 2013 rok (ok. 3%). Aktualnie opłata za egzamin wynosi 263 zł. Łączna wysokość opłat za szkolenie i egzamin nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszącego 3.521,67 zł. Dlatego proponuje się, aby za szkolenie realizujące 20 godz. program szkolenia opłata nie mogła być wyższa niż 420 zł od osoby, natomiast opłata  za egzamin – 280 zł od osoby. Dodatkowo projekt uchwały przewiduje coroczną waloryzację tych opłat, analogicznie do dotychczasowego uregulowania prawnego określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Rozwiązanie to pozwoli na uaktualnianie wysokości przedmiotowych opłat, bez konieczności corocznej zmiany uchwały w tym zakresie. 

Niniejsza regulacja prawna jest kolejną kompetencją rad gmin w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego dotyczących wykonywania przewozów taksówkami. Z dotychczasowych uprawnień, Rada Miasta Kielce określiła w drodze uchwały przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych. 

Aktualnie (stan na 15 listopada 2013 r.), w Kielcach w posiadaniu przedsiębiorców jest 450 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Z kolei, do egzaminu w tym roku przystąpiło 27 osób, a w roku ubiegłym – 23 osoby.  


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 21, poz. 567, poz. 628, poz. 829.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r., Nr 232, poz. 1378.